Kişisel Farklılıklar Nelerdir ve Kişilik Gelişimi Nedir ? Kişisel Gelişim 1

KİŞİLİK VE KİŞİSEL FARKLILIKLAR NEDİR ?

Kişilik Nedir ?

Tüm insanlarda; biyolojik ve psikolojik süreçler (gelişme, bilinç, algı, öğrenme, hatırlama, düşünme, güdüleme, ve heyecan) temelde aynıdır. Ancak, insanları birbirinden ayıran, her birinin kültür, eğitim düzeyi, yetenek ve becerileri, deneyimleri, organik bileşim ve çevre koşulları, inanç ve değerleri, tutum ve davranışları ile duygusal yaşamları ve kişisel özellikler sahip olmasıdır.

Kişilik, bireyin kendi açısından, fizyolojik, zihinsel ve ruhsal özellikleri hakkında bilgisidir. “Kişilik, insanın kendisinde olup bitenleri değerlemesi ve kendisine tatmin ve çıkar sağlayacak bir duruma geçmeyi istemesidir”. İnsanın başkaları açısından kişiliği, onun toplum içinde belirli özelliklere ve rollere (göreve) sahip olmasıdır.Kişilik, bireyin iç ve dış çevresi ile kurduğu, diğer insanlardan ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimidir. Kişilik; insanın kendine özgü ve ayırıcı davranışlarının, bir insanı başkalarından ayıran bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinin bütünü olarak değerlendirilir. Bir başka deyişle, kişilik kavramından insanı nesnel/ objektif ve öznel/ sübjektif yanları ile diğerlerinden farklı kılan duygu, düşünce, tutum ve davranış özelliklerinin tümü anlaşılır.“Kişilik; karakteri de içine alan insanın kendine özgü, başkalarından ayıran fiziksel, zihinsel, ve ruhsal tüm nitelikleri (dış görünüm, ilgi, tutum, yetenek, konuşma biçimi, çevresi ile uyumu vb.)’dir”.

Kişiliği Belirleyen Faktörler Nelerdir ?

Kişiliği belirleyen faktörlerin neler olduğu veya nelerin kişilik denen olguyu ortaya çıkardığı sorusu sorulduğunda bu soruya tek bir cevap vermek mümkün değildir. Çünkü, kişiliği oluşturan birçok faktör vardır. “Genel olarak kişiliği belirleyen faktörler dört grup altında incelenebilir. Bunlar:”• Bir kimseyi diğerinden ayıran dış görünüm: Bu özelliği ile birey fiziksel olarak diğerlerinden ayrılır. Boy, vücut ağırlığı, vücut güzelliği veya kusurları.
• Bireyin faaliyet alanı ile ilgili olarak rolü veya görevi: Bu özellik ancak bireyin belirli bir yaşa gelip aktif olarak bir görevi yüklenmesi sonucunda ortaya çıkar.
• Rol veya görev alan bireyin zeka, enerji, arzu, ahlak vb. potansiyel yetenekleri
• Kişinin içinde yaşadığı toplumsal özellikler: Toplumun yaşam felsefesi, kültür seviyesi, ahlak anlayışı, din anlayışı, ve buna benzer hususlar kişilik üzerine ve dolayısıyla tutum ve davranışlarına etki ederler.“Kişilik, bu özellikler açısından incelendiğinde, bir etkiler sürecinin ortaya koyduğu “benlik bütünleşmesi” olarak karşımıza çıkar”. Kişinin özelliklerini ortaya koyan hususların tümünün oluşturduğu bir sistemdir. Birey sahip olduğu özelliklere dayanarak kendini başkalarından ayırt eden öğeleri ortaya koyar. Kişilik her insanın bir tek olduğunu belirtmektir.

Kişilik – Karakter İlişkileri Nedir ?

Karakter; kişiye özgü davranışların bütünü olup insanın bedensel, duygusal ve zihinsel etkinliğine çevrenin verdiği değer; insanın davranışlarını toplumda değer verilen ahlak kurallarına göre yönetmesi, sosyal değerler sistemini benimsemedir. Karakter özelliği, içerisinde yaşadığı dünyayı uymaya çalışan bir insanın geliştirmiş olduğu bazı belirli ifade biçimlerinin ortaya çıkmasıdır.Kişiliğin ortaya çıkması için insanın ergin yaşa gelmesi, kendini tanıması, değerlemesi gerekirken, karakter çocuğun dünyaya gelmesi ile kendini belli eder. Karakter, doğuştan belli olur, değişmez ve süreklidir.Doğuştan kazanılan bazı karakteristik özellikler, örneğin; mizaç bireyin organik yapısı, yani sinirlerin dokuların ve salgı bezlerinin oluşum tarzları, huy (doğuştan gelen psikolojik hazırlıklar, yani dikkat ve hafıza gücü, hayal gücü) ve zeka, bireyin yaşamı süresince mevcut olan kişisel niteliklerdir.Karakter özelliği, kişilik bütününün kendini kabul ettirerek önem kazanmak için başvurduğu araç ve mekanizmalardır. Kişilik özelliği de her insanın kendi hayatını yaşamasını ve herhangi bir durumda kendi karakterini ortaya koymasını sağlayan bir çeşit yaşama kalıbı olarak görülür.

Bireysel Gelişim

Bireysel Gelişimin Tanımı

Bireysel gelişim; İnsan toplum içinde yaşarken, özgür iradesi, bağımsızlığı ve özgür düşünebilme özelliklerini kaybetmeden, yaratıcı ve üretici özelliğini kullanarak olgun ve zengin duruma gelmesidir. Muhtaçlıktan kurtulup, her bakımdan kendine yeterli duruma gelmektir.

Her insanın da kendi iradesi, aklı ve kendi düşünüş tarzı vardır. Bireysel gelişim, bireyin hedeflerine ulaşmak için öğrenme kapasitesini artırarak vizyonunu, enerjisini sürekli olarak geliştirmesidir.

Bireysel gelişim; insanın yaşamına entegre edildiği takdirde, temelde yatan iki hareketi içinde barındırır. Birincisi; kişi için önemli olan sürekli olarak aydınlatılmasıdır. İkincisi; mevcut olan gerçekliği nasıl gittikçe daha açık olarak görülebileceğinin sürekli olarak öğrenilmesidir.

Bireysel gelişim yaşam boyu süren bir süreçtir. Bu süreçteki insanlar sürekli bir öğrenme halinde yaşarlar, hiçbir zaman durmazlar.
Bireysel Gelişim ve Zihin

Bireysel gelişim, insanlık tarihi boyunca yaşanan bir olgudur. İnsan kendisine bahşedilen güçlerini kontrol altına aldığı, onları daha güzel bir yaşam için kullandığı sürece ilerlemeler kaydeder.

Toplumun içindeki birey gelişiminden kendi sorumludur. Fakat hangi yönde nasıl gelişeceğine karar vermesi kolay değildir. İnsanlar dış dünya hakkında birçok bilgiye sahip oldukları halde, kendi iç dünyası hakkında en az bilgiye sahiptir. Bireysel gelişimin yolu ise, kendi iç dünyasını tanımaktan geçiyor. İnsanın kendi iç dünyasını tanımanın tek aracı zihindir. Zihnin doğal işleyiş sistemini bilmeyen kendini tam olarak tanımaz. Çünkü, insanın tüm fonksiyonları zihnin denetimi altında çalışmaktadır. İnsan sürekli olarak gelişme, değişme ve dönüşmenin kişisel yollarını keşfetme çabası içindedir.

Bireysel gelişim için insan zihnine olumlu komutlar vererek, başarıyı, olmadan önce hayal etmeyi öneren NLP yöntemini kullanabilir. NLP, kişilerin düşünce süreçlerini daha iyi anlayarak, alışkanlığa dayalı, çoğu zaman bilinçsiz olan davranışlarını kontrol altına almayı öğreterek, şimdiye kadar ulaşılması olanaksız gibi görünen hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. İnsanların daha ikna edici olabilmeleri, iletişim konusunda başarılı olmaları, olumsuz inançlar yerine kişileri güçlendirecek inançlar oluşturmaları, kişilerin doğal becerilerini istenildiği zamanlarda kullanabilmesi, bir başka kişide hayranlık uyandıran, kişinin kendisinde olmasını istediği davranış ve becerileri alıp kullanabilmeleri, iş ve meslek hayatlarında kariyerlerini gerçekleştirebilmeleri, kısaca kişisel mükemmelliğin modelini oluşturmaları için bireysel gelişimlerine önem vermek zorundadırlar. Gerek iş, gerekse kişisel yaşamdaki problemleri ve olayları yeniden çerçevelendirmede NLP yönteminden yararlanılır.

Tüm eğitimlerin, yöntemlerin hedefi insan zihnidir. Zihin mükemmel bir bilgisayar programı olmasına karşın, prospektüsünü bilen ve kullanma eğitimi alan yoktur. Bu nedenle; unutkanlık, dalgınlık, dikkat ve konsantrasyon sorunu, düşük öğrenme motivasyonu, isteksizlik, verim düşüklüğü, iletişim sorunları, moral bozukluğu, stres, güvensizlik, özel psikolojik durumlar gibi sayısız durumlar iş yaşamını ve bireysel yaşamı etkiler.

Zihin doğal işleyiş yasaları ve sistemini öğrenmek demek; düşünce, duygu ve davranışları çatışmasız ve uyumlu yönlendirmek, bilinçli-bilinçaltı ilişkisini denetlemek, özgüven, zihinsel enerjiyi verimli kullanmak, yaratıcı bireysel motivasyon, zihinsel kapasite kullanımında artış, iş doyumu, stres üretmeyen, mutlu ve huzurlu bir yaşam demektir.

Bireysel gelişimden söz edebilmek için, yeteri kadar bilgi birikmesi halinde köklü değişiklikler yapmak gerekir. Bireysel gelişim sayesinde, araştırıcı, düşündüren, düşünen, üretici, yaratıcı özellikleri atıl bir halde kalmasına izin vermeyen, katılımcı ve paylaşımcı nitelikleriyle toplumsal yaşamda her zaman söz sahibi olan bir insan modeli ortaya çıkar.

.Bireysel Gelişimde Vizyonun Belirlenmesi

Bireysel vizyon, bireyin gelecekte hangi konumda olmayı düşlediğini ve bu dünyada nasıl bir iz bırakacağını gösterir. Birey vizyonunu belirlemek için öncelikle gidilecek noktaları, sonrada bu noktalara ulaşmak için izleyeceği yolları seçmesi gerekmektedir. Öncelikle tüm bireyler için geçerli bireysel gelişim formüllerinin önerilemez. Çünkü bu bireylerin yaşam felsefeleri ve yaşamdan ne bekledikleri ile alakalıdır.

Bireysel vizyon, yarının bugüne izdüşümüdür, gelecekte olmak istenilenin bugünden tasarlanmasıdır. Bireysel vizyon, sadece ne olmak istenildiğini değil, bunun nasıl gerçekleştirileceğini de gösterir.

Bireysel gelişim, ancak bireysel vizyon belirlenmiş ise söz konusu olabilir. Eğer vizyon yok ise, ulaşılabilecek hedeflerde yok demektir. Oysa bireysel gelişim için öncelikle bireysel vizyonun ve buna bağlı olarak da yaşamla ilgili hedeflerin belirlenmiş olması gerekir. Çünkü bir gelişimin olabilmesi için bireyin içinde bulunduğu nokta ve varmak istediği noktaları bilmesi gerekir .

Bir birey toplumda bir çok rol (anne, baba, eş, evlat, arkadaş, girişimci, yönetici, eleman, danışman gibi) üstlenebilir. Bu roller zaman içinde değişebilir. İnsan sosyal bir varlıktır. Bunun sonucunda birey aynı anda bir çok sosyal grubun üyesi olabilir. Bireysel vizyonu belirlemek için başlangıç noktası, öncelikle bireyin oynadığı rolleri saptamaktır.

Bireylerin vizyonları birbirinden farlı olacağından, bireysel gelişimde herkes için altın kurallar yoktur. Bu yüzden bireyin belirlediği vizyona göre gelişim planını da kendisi yapmak durumundadır.

REKLAM ALANI

  • reklam.jpg

Bizi Takip Edin